Deteriorament de les participacions en empreses vinculades