Precisió

Audiaxis és una firma especialitzada en l’assistència com a Experts Independents en matèria econòmica, financera i comptable, a les parts i als tribunals, en el curs de procediments judicials. Actuem com Experts Independents en processos civils, penals, laborals i contenciós-administratius, servint els nostres dictàmens com a prova proporcionades per les parts o com a proves sol·licitades pel Tribunal, quan sigui així el cas.

 

El nostre treball es materialitza en el corresponent informe o dictamen pericial, que és l’expressió tècnica sobre fets o causes, realitzada per un expert en la matèria, que respon a qüestions realitzades per qualsevol de les parts dins d’un procediment judicial. En aquest context, els socis d’Audiaxis, tenen l’experiència i titulació necessàries per declarar com a perits en matèries econòmiques, financeres i comptables, davant Tribunals i contestar les preguntes formulades per les parts.

 

La nostra pròpia experiència professional en aquest tipus de projectes estableix les següents etapes en el desenvolupament del nostre servei d’elaboració d’un informe pericial com Expert Independent:

 

Fase d’anàlisis

 

Inicialment, establim una entrevista amb els responsables de la societat i els seus assessors legals a fi d’obtenir un coneixement precís de les particularitats del cas. L’adequat enteniment de la disputa jurídica és una qüestió essencial, de manera que procedim a la lectura íntegra i completa dels documents que consten en el procediment judicial: demanda, contestació, reconvenció, declaracions, etc. al costat de la totalitat dels annexos que acompanya aquests documents.

 

Addicionalment, efectuem un precís anàlisi de la documentació comptable, financera i de gestió en poder de la Societat, així com qualsevol altra informació a la que puguem tenir accés en relació amb l’objecte de la controvèrsia, ja sigui de la pròpia societat o de fonts d’informació pública.

 

Finalment, procedim a la identificació i estudi de tota la normativa comptable, financera o d’auditoria que pugui resultar rellevant en el transcurs del nostre treball.

 

Fase d’elaboració del dictamen

 

En aquesta fase redactem el preceptiu informe o dictamen pericial en què incloem detalladament la informació emprada, les investigacions realitzades, les hipòtesis de treball formulades, tot això a fi d’emetre les conclusions assolides durant la realització del nostre treball sobre la base del encàrrec professional rebut.

 

Donada la nostra experiència en l’elaboració de dictàmens pericials, aquests, són directes, precisos, comprensibles, motivats i rotunds. No hem d’oblidar que, en actuar com a perit, i segons estableix la Llei d’enjudiciament civil, estem sota jurament o promesa de dir la veritat i d’actuar amb la major objectivitat possible.

 

Fase de ratificació

 

Segons la nostra experiència, aquesta és la fase on podem aportar més valor. L’assistència a la Societat i als seus representants legals en la preparació de la vista oral i una impecable ratificació del nostre informe en aquesta vista oral, marquessin l’èxit del projecte.

 

Aportem els arguments a ressaltar del nostre dictamen pericial, així com els possibles escenaris esperats que seran formulats per la part contrària en relació al mateix. Addicionalment, col·laborem en la fixació d’estratègies davant un possible acarament amb altres perits. Tot això en el transcurs de totes les reunions de planificació i preparació de la vista oral resultin precises.

 

Finalment, procedim a una fluïda, sintètica, precisa i irrefutable ratificació del nostre dictamen pericial en la corresponent vista oral.

La nostra filosofia

Enric Faura

Enric Faura

Soci i Membre de la Comissió d'Actuaciones Periciales del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)