Sensibilitat

Connexió d’ Audiaxis amb les ONL

 

Audiaxis és una firma d’auditoria que s’ha anat adaptant a la realitat social. Entenem l’auditoria com un instrument per millorar l’economia i les diferents relacions que hi ha.

 

En Audiaxis trobaran un grup de professionals amb uns forts valors socials que ens acosten d’una manera natural a les entitats sense ànim de lucre i a les cooperatives. Aquest acostament s’ha anat consolidant amb autoformació, amb formació externa i mitjançant la nostra relació amb les mateixes entitats auditades. En l’actualitat ens hem especialitzat en aquest sector amb un ampli ventall de clients com fundacions, associacions, col·legis professionals, federacions, etc.

 

Per què tenim un grup especialitzat en el sector ONL?

 

El nostre ADN en l’auditoria és la proximitat, i aquest punt ens fa molt propers a les ONLs. L’adaptació de la nostra manera de treballar a qualsevol entitat, independent del seu volum de negoci, activitat, localització, etc., i l’entesa de l’auditoria com un instrument de cara a millorar i aconseguir la transparència en l’economia, fa que ens acostem a les entitats sense fins lucratius.

 

En molts casos, el primer treball no és el d’una auditoria pròpiament dita, sinó un treball de revisió dels estats financers amb un abast prèviament acordat, a fi de valorar l’estat inicial dels seus sistemes comptables. En altres casos, la nostra relació s’inicia amb la verificació de les dades corresponents a una subvenció. En tots dos casos la relació professional acostuma a desembocar en auditories voluntàries dels estats financers, manifestant així la seva voluntat de transparència econòmica-financera.

 

Les característiques d’aquestes entitats, la legislació específica estatal i autònoma, així com el volum de clients amb els quals hem col·laborat, ha promogut que creéssim fa més de 15 anys un equip especialista en aquestes entitats, on no només es dediquen a realitzar auditories, sinó que hi ha un ampli ventall de serveis que s’ofereixen a aquestes entitats.

 

¿Quins projectes realitzem amb ONL’s?

 

El pilar de la nostra relació entre les ONL i Audiaxis és la confiança i el coneixement mutu, sent aquest a columna vertebral dels diferents projectes que treballem conjuntament, com ara:

 

  • Auditoria financera
  • Informes sobre pressupostos i les seves variacions
  • Verificació de subvencions
  • Informes de responsabilitat social corporativa
  • Informes de ràtios financeres
  • Establiment d’un control pressupostari
  • Adaptació sectorial del Pla General de Comptabilitat

La nostra filosofia

Josep Manel Morera

Josep Manel Morera

Soci i Membre de la Comissió d'Entitats no Lucratives del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)