Efectes de formar part d’un grup en la realització dels comptes

Efectes de formar part d’un grup en la realització dels comptes

Durant la realització del nostre treball d’auditoria, els nostres clients ens han fet arribar els seus dubtes sobre el format que han de presentar els seus comptes anuals, sobretot arran de la modificació del Pla General de Comptabilitat introduïda pel Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre.

 

En aquest mateix sentit s’ha pronunciat l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes en la seva consulta de 16 de març de 2017.

Aquesta modificació fixava, per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, els límits per a formular comptes anuals abreujats en:

  • Actiu <a 4.000.000 euros.
  • Import net de la xifra de negocis <a 8.000.000 euros.
  • Nombre mitjà de treballadors <a 50.

 

Com sempre aquests límits s’han de superar o deixar de superar, en la data de tancament de cada exercici, durant dos exercicis consecutius.

El dubte sorgia quan l’empresa en qüestió, formés part d’un grup d’empreses. Resumint la situació és:

Si l’empresa forma part d’un grup d’empreses, i la matriu formula comptes anuals consolidats, ja sigui de forma voluntària o obligatòria, aquestes societats incloses del grup presentaran comptes anuals o bé abreujades o bé normals, en funció del seu volum, tenint en compte els límits comentats anteriorment.

No obstant això, si l’empresa forma part d’un grup d’empreses, i la matriu no formula comptes anuals consolidats, totes les societats del grup de formular comptes anuals normals.