El nou informe d’auditoria amb data 23 desembre 2016

Amb data 23 de desembre del 2016 va publicar la resolució de les NIA-ES Revisades que substituiran les existents en el moment de la seva entrada en vigor, que es produirà en els treballs d’auditoria de comptes que s’iniciïn a partir del 17 de juny del 2016.

 

Aquests canvis afecten fonamentalment a l’estructura i contingut dels informes d’auditoria. Entre aquests canvis destaquen els nous apartats sobre “incerteses sobre empresa en funcionament” i un altre sobre “qüestions clau d’auditoria”, en les empreses d’interès públic (EIP) o “aspectes més rellevants d’auditoria” en empreses normals.

En tots dos es descriuen els riscos més significatius que, segons el judici professional de l’auditor, han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del període revisat.

A tall d’exemple en el paràgraf de “qüestions clau d’auditoria” en EIP, es descriurà per a cada un d’aquests riscos, de la manera següent:

  • Les àrees de major risc valorat de incorrecció material, o els riscos significatius identificats
  • Els judicis significatius de l’auditor en relació amb les àrees dels estats financers que han requerit judicis significatius de la direcció, incloent les estimacions comptables per a les quals s’ha identificat un grau elevat d’incertesa en l’estimació.
  • L’efecte en l’auditoria de fets o transaccions significatius que han tingut lloc durant el període.

 

És a dir, per a cada un dels riscos, s’explicarà:

  1. Descripció del risc.
  2. Un resum de les respostes de l’auditor davant del mateix, i com ha estat tractat per la direcció de l’empresa i l’opinió de l’auditor davant del mateix.
  3. Observacions essencials per a cada un d’ells.

A les empreses que no són EIP s’identificaran i s’explicaran els riscos més significatius, un darrere l’altre, i després es conclourà sobretot ells en el seu conjunt, d’una manera més resumida que l’anterior.

En qualsevol cas, l’informe d’auditoria patirà un canvi important, donant més informació sobre el treball de l’auditoria i l’empresa, i és necessari un coneixement ampli financer per a la seva comprensió, comportant la seva introducció un major esforç per totes les parts implicades, especialment en seva redacció.