Notícies Audiaxis

Per fi podem afirmar que el Ple del Parlament Europeu ha aprovat per àmplia majoria (525 vots a favor, 60 en contra i 28 abstencions) el text de la proposta de Directiva sobre informació en matèria de sostenibilitat, i s'espera que el Consell adopti la proposta el pròxim 28 de novembre, després del que se signarà i publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea, entrant en vigor vint dies després i les regles començaran a aplicar-se entre 2024 i 2028.
Durant els últims exercicis les diferents comunitats autònomes han anat aprovant i concedint ajudes extraordinàries i directes a entitats i autònoms per a millorar la solvència a conseqüència dels efectes financers de la pandèmia de la COVID-19.

El diari Expansión va publicar el passat 9 de abril el rànquing de facturació total de les firmes de serveis professionals corresponents a l’any 2018. En total, el sector ha facturat 2.936 millons d’euros, el que suposa un creixement interanual del 8,2%. La nosta firma ocupa...

Paràmetres de pymes La modificació del Pla General de Comptabilitat introduïda pel Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre. En aquest mateix sentit es va pronunciar l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes en la seva consulta del 16 de març de 2017. Aquesta modificació fixava, per...

El Consell de Ministres amb data 1 de setembre del 2017 va aprovar l'avantprojecte de Llei de modificació del Codi de Comerç de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015 , de...

Amb data 23 de desembre del 2016 va publicar la resolució de les NIA-ES Revisades que substituiran les existents en el moment de la seva entrada en vigor, que es produirà en els treballs d'auditoria de comptes que s'iniciïn a partir del 17 de juny...

L'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), va publicar una consulta sobre el tractament comptable de les modificacions introduïdes pel Reial Decret-Llei 3/2016, de 2 de desembre al règim fiscal de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital...

Durant la realització del nostre treball d'auditoria, els nostres clients ens han fet arribar els seus dubtes sobre el format que han de presentar els seus comptes anuals, sobretot arran de la modificació del Pla General de Comptabilitat introduïda pel Reial Decret 602/2016, de 2...