Notícies Audiaxis

Condonació de crèdits entre empreses del grup de cara al tancament comptable de l'exercici 2016, i efecte en el patrimoni de les dues entitats.   Des del punt de vista comptable, en el cas que la dominant concedís un crèdit a la dependent i, posteriorment, es...

Els articles 273 i 274 del text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, disposen tot allò que hem de tenir en compte de cara a l'aplicació del resultat i dotacions obligatòries de la...

En els últims exercicis estem vivint canvis constants en la normativa comptable i financera, de cara a una homogeneïtzació de l'operativa a nivell europeu, com ara la reforma comptable, l'adaptació a nivell d'auditoria de les normes Internacionals d'auditoria i ara, el nou informe d'auditoria. Aquest...

Una de les recents consultes realitzades a l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes tracten sobre l'efecte impositiu de la reserva de capitalització i la d'anivellament. Explicant de manera inicial la naturalesa d'aquestes reserves i les diferents indicidencias fiscals que podríem localitzar en un futur.   Reserva...

La NIIF 16 sobre arrendaments substituirà la normativa actual que regeix aquestes figures amb importants canvis a partir d'1 de gener del 2019. A causa de la importància d'aquests canvis és interessant conèixer-los per avançar-se als impactes que puguin tenir en els estats financers de...

L'últim Butlletí Oficial de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (BOICAC) ha donat resposta a diverses consultes comptables rebudes. A continuació fem un resum d'aquelles més interessants.   1. La primera consulta sobre la qual parlarem fa referència a la vinculació entre actius i passius per impostos diferits. Primer...

En aquesta consulta es tracta sobre el registre comptable d'un import reclamat per l'entitat que va concedir una subvencion a una empresa ¿ha de registrar la despesa si no es aquesta d'acord amb aquesta devolució i s'ha presentat recurs?   La societat consultante va rebre l'any 2013...

Consulta sobre el registre dels ingressos obtinguts per actius en procés de construcció.   La consulta de l'ICAC tracta sobre el registre d'un període de prova d'un actiu en construcció, en el cas que es tracta era una empresa constructora de parcs eòlics, que en finalitzar la...