Cierre contable 2018

Tancament comptable 2018

Paràmetres de pymes

La modificació del Pla General de Comptabilitat introduïda pel Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre. En aquest mateix sentit es va pronunciar l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes en la seva consulta del 16 de març de 2017.

Aquesta modificació fixava, per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, els límits per a formular comptes anuals abreujats en:

  • Actiu < a 4.000.000 euros.
  • Import net de la xifra de negocis < a 8.000.000 euros.
  • Nombre mig de traballadors < a 50.

Com sempre aquests límits s’han de superar o deixar de superar, en la data de tancament de cada exercici, durant dos anys consecutius.

Aquests límits coincideixen amb els límits establerts per a l’aplicació del Pla General Comptable per a pimes, l’aplicació d’aquest pla redueix considerablement les notes en la memòria, reduint-les a 10 notes, i no sent obligatòria la formulació de l’ECPN.

Si l’empresa forma part d’un grup d’empreses. Resumint, la situació és:

  • Si l’empresa forma part d’un grup d’empreses, i la matriu formula comptes anuals consolidats, ja sigui de forma voluntària o obligatòria, aquestes societats incloses del grup presentaran comptes anuals o bé abreujades o bé normals, en funció del seu volum, tenint en compte els límits comentats anteriorment.
  • No obstant això, si l’empresa forma part d’un grup d’empreses, i la matriu no formula comptes anuals consolidats, totes les societats del grup de formular comptes anuals normals.