Compromís de qualitat

Tots els professionals, en diferent grau, són responsables d’aplicar les polítiques de qualitat d’Audiaxis i garants de fomentar una actitud de responsabilitat i lideratge respecte a la qualitat, així com promoure una cultura interna que reconegui la qualitat.

 

L’exemple donat per tots els professionals influeix de manera significativa en la nostra cultura interna. La promoció d’aquesta cultura interna orientada a la qualitat depèn de les actuacions clares i dels missatges procedents de tots els nivells de la direcció d’Audiaxis, de manera que emfatitzi les polítiques i procediments de qualitat de la nostra firma. Tots els professionals d’Audiaxis han de complir amb les pautes següents:

 

  • Proporcionar serveis professionals d’elevada qualitat.
  • Mantenir una adequada independència, integritat i objectivitat.
  • Tenir la formació i capacitat necessària.
  • Adoptar les decisions apropiades sobre acceptació i continuïtat dels clients.
  • Impulsar la qualitat en la implantació, execució i supervisió dels treballs.
  • Efectuar les revisions internes i / o externes necessàries per assegurar la qualitat dels treballs.