Forensic

Els llaços cada vegada més estrets entre qüestions jurídiques i econòmiques fan que el departament de Forensic s’hagi convertit en un instrument d’assistència i assessorament de les parts implicades en els processos judicials arbitrals i de mediació (jutges, àrbitres, mediadors, fiscals, advocats, empreses, etc.).

 

Els serveis com a perits econòmics-financers es basen en:

  • Càlcul de danys i perjudicis (dany emergent, lucre cessant,…).
  • Anàlisi de l’impacte econòmic associat a un incompliment contractual (càlcul d’indemnització per clientela,…).
  • Quantificació de reclamacions en situacions de desequilibri econòmic-financer en el marc de concessions.
  • Emissió d’informes per complir els requisits de la normativa laboral, especialment en Expedients de Regulació d’Ocupació (E.R.O.) i acomiadaments individuals com a conseqüència de causes econòmiques, organitzatives, tècniques o de la producció.
  • Informes com a expert independent.
  • Valoració d’empreses, unitats de negoci o determinats actius.
  • Assessorament en matèria concursal atès que els socis de Audiaxis són nomenats habitualment pels jutjats mercantils com a Administradors Concursals en la seva condició d’Economistes i Auditors de Comptes.
  • Administració judicial de fruits i rendes, així com d’herències.
  • Indagació sobre possibles fraus i, si escau, obtenció de les evidències necessàries per a l’emissió del corresponent informe a fi i efecte de poder rescabalar-se de les pèrdues esdevingudes.

Serveis

Estàs interessat a rebre més informació sobre els nostres serveis de Forensic?