Revisió de les ajudes COVID rebudes 2022

Durant els últims exercicis les diferents comunitats autònomes han anat aprovant i concedint ajudes extraordinàries i directes a entitats i autònoms per a millorar la solvència a conseqüència dels efectes financers de la pandèmia de la COVID-19.

En anteriors ocasions no era necessari la revisió de les justificacions per auditors, en aquesta ocasió en alguns casos la justificació haurà d’anar acompanyada de l’informe d’un auditor que s’haurà de presentar abans del 28 de febrer del 2022.

Antecedents

El passat 9 de novembre de 2021 es va publicar l’ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre, on s’obria el tràmit de la tercera línia d’ajudes extraordinàries directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, per a les persones o empreses amb domicili fiscal o establiment permanent a Catalunya, afectant uns certs sectors amb l’objectiu de disminuir l’endeutament d’aquest i ajudar a la solvència.

Objectiu

L’ajuda havia de destinar-se a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests hagin reportat entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Recordem, que es consideren costos fixos subvencionables, a l’efecte de l’Ordre, els suportats per les empreses, com són lloguers, subministro d’energia elèctrica, gas i altres, assegurances, telefonia, pagats o no, sous i salaris pagats i pèrdues comptables, generades amb independència del nivell de producció, durant el període subvencionable, que no estiguin cobertes per la contribució als beneficis (ingressos menys costos variables) durant el mateix període, ni per altres fonts, com a segurs, mesures d’ajuda temporal o altres ajudes, quedant exemptes les pèrdues per deterioracions de valor puntuals.
Compromisos i obligacions:

Alguns dels compromisos i obligacions que han de complir-se de manera específica són:

  • Mantenir l’activitat corresponent a les ajudes fins al 30 de juny de 2022.
  • No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
  • No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de dos anys des de la data de concessió de l’ajuda.
  • Conservar i custodiar la documentació acreditativa dels requisits i justificativa de l’aplicació dels fons rebuts que s’estableixi en les bases reguladores de l’ajuda i posar-la a la disposició dels òrgans competents.
  • Donar compliment a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries han d’adequar la seva activitat.
  • Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i la normativa sectorial aplicable.

Justificació de l’ajuda

L’article 9 de l’ordre EMT/223/2021 on s’aproven les bases reguladores requereix als beneficiaris aportar un informe d’auditor emès per una persona física o jurídica inscrita en el ROAC, en els següents casos:

En cas d’haver sol·licitat l’ajuda per a costos fixos consumits quan l’import de l’ajuda sigui igual o superior a 60.000 euros
En cas d’haver sol·licitat l’ajuda per pèrdues comptables ocasionades per costos fixos no coberts independentment de l’import de l’ajuda atorgada.

Durant el mes de gener i fins al 28 de febrer a les entitats o empresaris que els apliqui hauran de realitzar les justificacions juntament amb la corresponent revisió de l’auditor en els terminis marcats.

Com sempre, des de Audiaxis estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que tingueu respecte aquestes justificacions.